เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E.

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ในการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E.โดย มีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พ.ต.อ พิศิษฎ์  พูลทรัพย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา มอบหมาย พ.ต.ต.ไชยณรงค์ ไชยอินทร์ สวป.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สว.จร.สภ.พัทยา และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ชั้นปีที่ 5 กว่า 230 คนที่จบหลักสูตรโดยได้เริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เรียนสัปดาห์ละ 1 ชม.รวมเป็นระยะเวลา กว่า 5 เดือน ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาและสภ.เมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งนี้เมืองพัทยาสนับสนุนครูตำรวจแดร์เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 10 โรงเรียน จำนวน 1,380 คน ในภาคเรียนที่ 2/2563 รวมทั้งจัดประกวดเรียงความ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ซึ่งจะสะท้อนถึงความคิด ความเข้าใจรู้จักวิธีหลบเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรงเป็นคนดีของสังคมในอนาคต

Pattaya City presented graduate certificates of “Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.)” program

On 31th March 2021 at Pattaya School No. 8 South Pattaya, Mr. Banlue Kullavanijaya, Pattaya Deputy Mayor was the president presented graduate certificates of “Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.)” program to 230 students of Pattaya School No. 8.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *