เมืองพัทยา จัดโต๊ะข่าวชุมชน ชุมชนชุมสาย แก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 7

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย / English

เมืองพัทยา จัดโต๊ะข่าวชุมชน ชุมชนชุมสาย แก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 7

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 ก.ย.63  ที่ ชุมชนชุมสาย พัทยากลาง นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นายจิระวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย จัดโต๊ะข่าวชุมชนชุมชนชุมสาย แก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 7  และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน โดยมี ตัวแทน จากศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาภาคส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ศอท.เมืองพัทยา  ตัวแทนจากชุมชนซอยอรุโณทัย ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตร.อาสา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาเผยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียน เช่น ไม่มีน้ำประปา  ถนนหนทางชำรุด และปัญหาในการช่วยเหลือภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่แพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเมืองพัทยาได้ตระหนักและส่งเสริมการให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องคงถยอยแก้ไขและพัฒนากันต่อไป

การอบรมมีทีมวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงมาตรการในการป้องกัน โดยให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องและชุมชน มีบทบาทในการช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ ในการช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสแก่ทางเจ้าหน้าที่ ช่วยเป็นกำลังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอธิบายถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้เยาวชนได้ตระหนักและรู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง รวมไปถึงหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมในยามว่าง เช่นส่งเสริมด้านกีฬาต่างๆ ให้แก่เยาวชนในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และลดปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชนอีกทางหนึ่ง.

Pattaya held the 7th Chumsai Community Solving Drug Problem News Table

On 24 September 2020, at Chumsai Community, Central Pattaya, Mr. Ronnakit Eakasingh, Dupy Mayor of Pattaya include with Pattaya Broads held the 7th Chumsai Community Solving Drug Problem News Table to hear about the complaint from local in which representatives from the Pattaya Drug Administrative Center, Arunothai Community, Kho-phai Community, Pattaya-tai Pattana Community, police officers, volunteers, and interesting people, attend the news table.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *