HHN had to change their learning pattern for kids to match with the long-vacant period

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

หลังรัฐส่อยืดเปิดภาคเรียนไปเป็น 1 ก.ค.63 มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสอนให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบบ Home School ผสมผสาน

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8  มิ.ย.63 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช รองผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เปิดเผยว่า หลังทราบข่าวว่าทางกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลไทยจะได้มีการประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียน ของปีการศึกษา 2563 ในประเทศไทยทำให้โรงเรียนและผู้ปกครองตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก ทางมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยจึงได้ตัดสินใจที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยเด็กๆ

โดยทางมูลนิธิฯมีเด็กในการดูแลรวมทั้งสิ้นทั้งหมดประมาณ 100 กว่าคน ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนตามปกติจากผลกระทบโควิด-19 ที่ทางรัฐบาลได้มีการสั่งปิดโรงเรียนเพื่อเป็นการควบคุมโรคดังกล่าว  มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการโดยเปลี่ยนห้องเอนกประสงค์ต่างๆของบ้านเอื้ออารีมาเป็นห้องเรียน พร้อมกับใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์  ใช้ครูพี่เลี้ยงของมูลนิธิฯมาร่วมฝึกสอน และให้มีการปรับการเรียนแบบพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่ให้เด็กเกิดความจำเจระหว่างรอเวลาเปิดภาคเรียน ได้ทำกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ เนื่องจากระบบการเรียนออนไลน์ของทางรัฐบาล เด็กหลายคนที่ไม่อาจเข้าถึงในส่วนดังกล่าวและจากการทดลองดุแล้วเด็กๆส่วนมากยากจะเข้าใจ ไม่เหมือนการเรียนการสอนแบบ ที่มีครูแต่ละวิชามาสอนทางมูลนิธิ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้นำเอารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอนแบบมีครูผู้ฝึกสอน และการสอนแบบครอบครัว มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่เด็กๆ และในมูลนิธิยังคงจัดระเบียบในการคัดกรองเข้มตามมาตราการผ่อนปรนระยะที่ 3

โดยเน้นมาตราการ 3 ร คือ

ร. ที่ 1  คือ “ระบบคัดกรอง”: จัดพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ร. ที่ 2  คือ “ระยะห่าง”: จัดพื้นที่บริการต่างๆ อาทิ ห้องเรียน ห้องอาหาร รถบริการ รับ-ส่ง โดยเน้นการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

ร. ที่ 3 คือ “รักสะอาด” โดยจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ในทุกๆพื้นที่ของศูนย์การเรียนฯ เป็นต้น บริเวณห้องน้ำ ห้องเรียน และกำหนดให้มีการทำความสะอาด ทุกครั้งหลังใช้งาน

After the government had postponed the opening of school for its first semester to 1 July 2020, HHN had to change its learning pattern for kids to match with the long-vacant period to benefits the kids by using a mixed learning style of Home School.

From the afternoon of 8th June 2020 at Child Welfare Protection Center “Ban Eau-ar-ree” Huai Yai Sub-district, Mr. Siromes Akaraphongpanich, the Deputy Director of HHN Foundation Thailand had revealed that after the Ministry of Education of Thailand had announced to postpone the opening of school for its first semester to 1 July 2020, it had caused a lot of trouble to schools and parents. HHN Foundation Thailand thus made a decision to help the kids.

HHN Foundation Thailand had kids in their care more than 100 kids that did not go to school due to the effect of COVID-19. Due to this cause, it had to adapt the learning pattern as appropriate to the current situation. By changing the multipurpose room of Ban Eau-ar-ree to be classroom include using online mediums. Teachers and Carers of HHN Foundation Thailand participated in training and changes the learning style to “older-kid teaches younger-kid” or “friend teaches friend”.

Furthermore, HHN Foundation Thailand had set the order according to the screening into 3 stages

1) “Temperature screening” 2) “Social distancing” and 3) “Cleanliness”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *