เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ให้แก่นักเรียน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ให้แก่นักเรียน

วันพุธที่ 28  สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ)โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองปรือเข้าร่วมโครงการ สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันนี้ มีการเสวนา เรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิทยากรที่ให้ความรู้จากผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีหนองปรือ” จำนวน 3 สาขา ได้แก่ คุณเฉลียว จุฬา  ด้านเกษตรกรรม ประจำปี 2562 คุณสรวิศ ไกรฤทธิ์ ด้านศิลปกรรม ประจำปี 2562 และคุณบรรเลง ช่างเหล็ก ด้านหัตถกรรม ประจำปี 2561 เป็นผู้สาธิตวิธีการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ให้แก่นักเรียน จำนวน 150 คน  

On Wednesday 28th August 2020 at 9 am, Nongprue Municipality held a Traditional Cultural Conservation event at Kindergarten of Nongprue Municipality. To support and practice students’ skills in learning was the event objective.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *