หนองปรือรณรงค์ผู้ประกอบการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT เข้ม

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ. ตลาดแสงวิไล และตลาด M Market นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองพังแค และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เน้นย้ำให้ประชาชน ผู้ประกอบการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัด ได้แก่ อยู่ห่างกันไว้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สังเกตอาการแจกแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาซื้อของในตลาด

Market operators in Nongprue area are strict using the DMHTT campaign.

On 24th June 2021, Mr. Wanchai Seana-ngam, Deputy Mayor of Nongprue municipality along with Nongprue municipality officials,  Ban Nong Pang Kae Health Center officers and volunteers  visited Seangwilai and M  Market inform all the  market operators in Nongprue area must always strict using the DMHTT campaign (Distancing- Mask Wearing- Hand Washing- Testing- Thai Cha na).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *