โรงรับจำนำเมืองพัทยาลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาไถ่ถอนช่วยปชช.

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

โรงรับจำนำเมืองพัทยาลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาไถ่ถอนช่วยปชช.

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่สถานธนานุบาล เมืองพัทยา (โรงรับจำนำ) ซอย 6 ชายหาดพัทยา ผู้สื่อข่าวติดตามหลังทราบว่า ทางสถานธนานุบาล ฯได้มีการ ลดอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาไถ่ถอน ถึงสิ้นเดือนนี้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19 นั้น ในการนี้สถานธนานุบาล เมืองพัทยา (โรงรับจำนำ) จึงได้ดำเนินการผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำตามมาตรา 25 วรรคแรกแห่ง พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563

– เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 บาทต่อเดือน

– เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน

2. ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์ที่นำมาจำนำตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 8 เดือน (7 เดือน 30 วัน)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อตั๋ว 1 ใบ ต่อ 1 รอบการจำนำเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สถานธนานุบาล เมืองพัทยา (โรงรับจำนำ) หมายเลขโทรศัพท์ 038-420822 ในวันและเวลาราชการ

On 19th June 2020, the reporter surveyed at Pattaya Government Pawn Shop, Soi 6 after know that the Government Pawn Shop is extending reducing loan rate to help residents during Covid-19 crisis. For more information please call: 038-420822 (official days and hours).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *