เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดงานวันเทศบาล

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดงานวันเทศบาลที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดตลอดระยะเวลา 89 ปี

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2565เวลา 08.00 น ณ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีทำบุญเนื่องในงานวันเทศบาล ประจำปี 2565โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมงาน นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ยังเป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส”วันเทศบาล” ประจำปี 2565 เทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดตลอดระยะเวลา 89 ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน 2,472 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลทุกแห่งได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ความเดือดร้อนเร่งด่วน รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ขอให้ผู้บริหารของเทศบาลทุกแห่ง อาศัยหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าในการขับเคลื่อนภารกิจ พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเทศบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในทุกระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับราชการบริหารส่วนอื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน

Nongprue Municipality held a Municipal Day 2022

On Friday 25th April 2022, Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality led Nongprue Municipality Council and Nongprue officers to perform Municipal Day ceremony 2022.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *