เทศบาลเมืองหนองปรือจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 15-18 เมษายน นี้

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  ณ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าว บ้านมาบยายเลีย ประจำปี 2565  15-18 เมษายน 2565 นี้ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธาวาส ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญดังนี้

1.ด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ งานกองข้าวบ้านมาบยายเลีย ประจำปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันกองข้าวบ้านมาบยายเลีย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2565 ซึ่งผู้นำชุมชน ประชาชน พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามของตำบลหนองปรือ ให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2.การเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวบ้านมาบยายเลีย ประจำปี 2565

3.รายละเอียดและกำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์งานกองข้าวบ้านมาบยายเลีย ประจำปี 2565 ดังนี้

-วันที่ 15 เมษายน 2565 งานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย

-วันที่ 16 เมษายน 2565 งานประเพณีวันหาบ

-วันที่ 17 เมษายน 2565 งานประเพณีวันไหลบ้านมาบยายเลีย

-วันที่ 18 เมษายน 2565 ประเพณีงานกองข้าวบ้านมาบยายเลีย

Nongprue Municipality plan for Songkran’s Traditional 2022

On 21st March 2022, Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality was the president open the meeting on Nongprue Municipality planning for Songkran’s Traditional 2022. The event will be held on 15th to 18th April 2022.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *