เทศบาลเมืองบางคูวัด ปทุมธานี มาศึกษาดูงาน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

Please follow and like us:

เทศบาลเมืองบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงานด้านการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็ก ในโครงการของ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

HHNFT PR

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะกรรมการศูนย์คุ้มครองเด็กบางคูวัด พนักงานเทศกิจ อปพร. ศูนย์พัฒนาครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 150 ท่าน จากเทศบาลเมืองบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงานด้านการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็ก ในโครงการของ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี

โอกาสนี้ คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน คุณศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯและผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ได้บรรยายสรุปงานด้านการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็ก และกล่าวถึงที่มาและพันธกิจของมูลนิธิฯ จากนั้นทีมผู้จัดการโครงการมูลนิธิฯแต่ละฝ่าย ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ นอกจากนั้น ทางคณะได้กรุณาอุดหนุนผลงานหัตถกรรมเคดูพาจ ของเด็กๆบ้านเอื้ออารีอีกด้วยค่ะ

Bang Khu Wat Municipality in Pathum Thani province paid a visit to observed HHNFT’s project for the underprivileged at Child Protection and Development Center (CPDC)

On Friday June 28th 2024, 150 of Child Protection Center committee, municipal employees, Family Development Center offices along with executive team and project officers from Bang Khu Wat Municipality in Pathum Thani province paid a visit to observed HHNFT’s project for the underprivileged at Child Protection and Development Center (CPDC).

On this occasion, HHNFT’s director Radchada Chomjinda warmly welcomed the group. Khun Siromes Akrapongpanich, HHNFT’s Deputy Director and CPDC’s director gave brief information about HHN Foundation Thailand’s operation to the group. More additional, the group kindly supporting CPDC’s children decoupage handicrafts.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *