กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยากลับมามีสีสันอีกครั้ง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ช่วงเช้าวันที่ 13 มกราคม 2566  ณโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน รัฐบาลบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี นอกจากนี้ โรงเรียนอื่นๆในสังกังกัดเมืองพัทยา อาทิ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 โรงเรียนเมืองพัทยา3 -4 และอื่นๆ ก็จัดกิจกรรมรูปแบบเดียวกัน เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัลมากมาย เพื่อจับสลากเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กนักเรียน ตลอดจนมีการแสดงสร้างความสนุกสนานและความสุขให้กับเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคต มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Pattaya Schools held Children’s Day 2023

On 13th January 2023, Pattaya Schools held Children’s Day 2023 to Pattaya students. 

This year; the Children’s Day motto as selected by Prime Minister Prayut Chan-o-cha as “Understanding Responsibility, Achieving Discipline, and Aspiring to Good Deeds.”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *