เมืองพัทยาประชุมหารือจัดตั้งโรงเรียนกีฬาผลักดันกีฬาทางน้ำตามภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และกีฬาทั่วไปที่ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาเทพประสิทธิ์ซอย 7

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาประชุมหารือจัดตั้งโรงเรียนกีฬาผลักดันกีฬาทางน้ำตามภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และกีฬาทั่วไปที่ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาเทพประสิทธิ์ซอย 7 ที่ทรุดโทรดให้ล้ำสมัย

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยาพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีบริษัทเอกชน BIO ARCHITEK เป็นผู้นำเสนอรูปแบบโครงการหารือจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ที่จะมีการเรียนการสอนและสถานที่ฝึกซ้อมแบบครบวงจรและจะมีส่วนพร้อมในการ พลักดันเยาวชนในเมืองพัทยาที่มีความสามารถให้มีโอกาสเข้าสู้เส้นทางสายอาชีพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง โดยแนวทางที่หารือคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงพัฒนาในส่วนพื้นที่ในของศูนย์เยาวชนเมืองพัทยาเทพประสิทธิ์ซอย 7 ที่ทรุดโทรดให้ดูล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น ในการจัดการศึกษารองรับการเป็นเมืองพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยาด้านหลักสูตรคร่าวๆ ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้เปิดสอนหลักสูตรกีทางน้ำ เพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิศาสตร์ท้องถื่น และกีฬาทั่วไปที่นักเรียนวมีความสามารถโด่ดเด่น อาทิ วินเซิฟ เรือใบ เรือพาย เทควันโด ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา  แผนด้านการเปิดรับนักเรียนเบื้องต้นจะเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนห้องเรียน 30 ห้อง นักเรียนราว 1,200 คน ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาในระยะยาวปีการศึกษา 2565 -2567 โดยตอนนี้อยู่ระหว่างประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการออกแบบ และคำนวนเรื่องของงบประมาณเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาในระยะยาวต่อไป

On 11th June 2020 at meeting room 401 Pattaya City Hall, led by Mr. Banlue Kullavanijaya, Pattaya Deputy Mayor along with officers, departments involved and private sectors joined the meeting on setting up water sports and general  sports school at Mueang Pattaya Youth Center Stadium, Thepprasit Soi 7 topic. The objective was to refresh the Mueang Pattaya Youth Center Stadium become the modern stadium.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *