CPDC organizes the celebration ceremony on the occasion of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother

Please follow and like us:

บ้านเอื้ออารีจัดกิจกรรมวันแม่ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Pattaya Good News Team

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ  ประธานมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันแม่ เปิดกรวย และถวายเครื่องราชสักการะ พวงมาลัยดอกมะลิหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดยมีนายสัมพันธ์  อัครพงษ์พานิช  รองประธานมูลนิธิฯ นางรัชฎา  ชมจินดา  ผอ.มูลนิธิฯ พร้อมด้วยพนักงานและเด็กๆในการดูแลเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดิ์ดีและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

เข้าสู่พิธีการ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  พิธีกรเชิญ ประธานมูลนิธิฯ และคณะ รองประธานฯ และ ผอ.มูลนิธิฯ ขึ้นบนเวที  เพื่อรับมอบพวงมาลัยดอกมะลิวันแม่ จากเด็กบ้านเอื้ออารี จำนวน 9 คน ชมการแสดงของเด็กบ้านเอื้ออารี จำนวน 2 ชุด ได้แก่ 1) ฟ้อนขันดอก 2) เต้นรักคือฟันไป

จากนั้นประธานมูลนิธิฯ พบปะและให้โอวาทแก่ คณะผู้บริหาร ครู พนักงาน เจ้าหน้าที่  และเด็กบ้านเอื้ออารี นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ประธานมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  กล่าวว่า  ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ และเด็ก มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ ล้วนมีความปราบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

Human Help Network Foundation Thailand organized the celebration ceremony on the auspicious occasion of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother’s 91st birthday anniversary on Saturday August 12th, 2023.

On this occasion, there were HHNFT’s Chairman, Khun Sorasith Sunthornkes together with his honor guests, HHNFT management, CPDC’s staff, teachers and children participated the ceremony.

The ceremony started with HHNFT’s director Radchada Chomjinda welcoming the participants. And then MC invited HHNFT’s Chairman, Khun Sorasith Sunthornkes served as the chairperson of the ceremony opened the royal flower cone, paid tribute (jasmine garland) to Her Majesty the Queen Mother’s Portrait, graciously praised the Queen Mother, signed a blessing message for Her Majesty, and led all participants in singing the Thai Royal Anthem Song together.

Next, MC invited HHNFT’s Chairman, Khun Sorasith Sunthornkes together with his honor guests, and HHNFT’s Vice President Khun Samphan Akrapongpanich up to stage for received jasmine garland from 9 CPDC’s children on occasion Mother’s Day 2023.

After, everyone enjoyed watching a wonderful performances by CPDC’s children; The Bowl of Flowers Dance” or “Fon Khan Dok” a traditional northern Thai blessing dance and Ruk Keu Fun Pai (Love Is Dreaming) lovey dance.

At the end of ceremony, HHNFT’s Chairman, Khun Sorasith Sunthornkes kindly gave speeches to HHNFT management, CPDC’s staff, teachers and children.

Everyone enjoyed delicious luncheon together.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *