HHN’s Mobile Training Unit visited children at Khao Noi -2 Community.

Please follow and like us:

HHNFT PR

English/ภาษาไทย

HHN’s Mobile Training Unit visited children at Khao Noi -2 Community.

On 18th June 2020, HHN’s Mobile Training Unit led by Mr. Pirun Noi-eemjai, Drop-In/ASEAN Education Center manager and outreach team paid a visit to children at Khao Noi-2 Community, to educates children with knowledge of Child Protection and ways to avoid all risks. All Children joined participated in the session comprising various topics such as 4 basic child’s rights, differentiate safe & harmful touch and Child Protection Card Game. The children were very much enjoying and happy to engage with knowledgeable activities.

ทีมงาน MTU มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยลงพื้นที่ ชุมชนเขาน้อย 2 ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กเรียนรู้การเอาตัวรอดจากการถูกล่อล่วง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ชุมชนเขาน้อย 2 หมู่บ้านโชคชัยการเด้นท์โฮม นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง สิทธิเด็ก และ การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศโดยเด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆดังนี้ ชมการ์ตูนอนิเมชั่น เรื่อง สิทธิเด็ก สิทธิพื้นฐานที่เด็กๆ ควรรู้  การ์ตูน เรื่องเด็กชายแสนดี ที่เล่าเรื่อง เด็กที่ถูกล่อลวงโดยผู้ใหญ่ใจร้ายกิจกรรม ตัวฉันเป็นของฉัน เพื่อสังเกต และระมัดระวังตัวเมื่อมีคนมาล่วงละเมิดทางเพศกิจกรรม เกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อสอน #ทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดเมื่อเด็กๆตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันในการเรียนรู้การเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ล่วงระเมิดต่อเด็กจำนวนมากและทางมูลนิธินจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยจะดำเนินการตระเวนลงพื้นที่ไปเรื่อยๆเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดปัญการการถูกล่อลวง

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *