HGM Education Fund 2024 offers 680,000 THB to 25 scholarships!

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยจัด พิธีมอบทุนการศึกษา HGM  Education Fund แก่เด็กเรียนดี 25 ทุน กว่า 680,000 บาท

เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย กองทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM Education Fund  ได้จัดพิธี มอบทุนการศึกษานักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา-มหาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 25 ทุน มูลค่ารวม 680,000 บาท

โดย มีนางจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี Mr. Hans Günther Müller ผู้อุปถัมภ์โครงการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช รองผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก ผู้จัดการโครงการ HGM ร่วมกล่าวเปิดพิธีมอบทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM Education Fund 2024

โดยมีนางจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ Mr. Hans Günther Müller ผู้อุปถัมภ์กองทุนการศึกษา HGM Education Fund ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน พร้อมกับเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2567

ทั้งนี้กองทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM Education Fund ก่อตั้งขึ้นโดย  Mr. Hans Günther Müller นักธุรกิจชาวเยอรมันที่ประสบความสำเร็จ และมาใช้ชีวิตภายหลังเกษียนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (ประเทศไทย) ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทย ท่านจึงได้บริจาคเงินส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บสะสมจากการประกอบธุรกิจกว่า 45 ปี ในประเทศเยอรมัน จัดตั้งกองทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM Education Fund โดยมอบหมายให้มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ สนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมของกองทุนเพราะท่านเชื่อว่า “การศึกษาที่ดี จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบความสำเร็จในอนาคต”

ปีการศึกษา 2567 คณะกรรมการกองทุนการศึกษาได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา – มหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ทุน ดังนี้

1.ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 20,000 บาท  

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 7 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

4. ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ทุน ทุนละ 40,000 บาท

5. นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

รวมจำนวนเป็นเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

และในวันนี้  Mr. Hans Günther Müller ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวศรัญณี มณีแสง อดีตนักเรียนทุน HGM ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว.) ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง

HGM Education Fund 2024 offers 680,000 THB to 25 scholarships!

Human Help Network Foundation Thailand held The HGM Education Fund Scholarship Ceremony and Orientation 2024 on Saturday May 18th, 2024 at HHN Learning Center (LC).

On this occasion, Chonburi Ministry of Social Development and Human Security; Khun Janjira Taibandit kindly presented the honorary shields to Mr. Hans Günther Müller, the founder of HGM Education Fund for his kind generosity towards children and youths.  

HGM Education Fund is the special scholarship program for children and youths with insufficient fund who want to pursue their education for better and brighter future. It was established and sponsored by Mr. Hans Günther Müller, a very generous and successful German business man.

After 45 years of hard work, he has been spending his retirement in Thailand for many years. He deeply realizes the current situations of children in need of financial support to fulfill their dream education and does not hesitate to support them.

HGM Education Fund works in collaboration with Human Help Network Foundation Thailand with the same principle “Education is the KEY”.

This year, HGM Education Fund grants the total of 25 scholarships with the total amount of 680,000 THB, which are categorized into;

1. Six High School Education (20,000 baht/scholarship).

2. Seven Vocational Education (20,000 baht/scholarship).

3. Four Higher Vocational Education (30,000 baht/scholarship).

4.  Seven University Level (40,000 baht/scholarship).

5. One Internship Student (20,000 baht/scholarship).

On this special occasion, Mr. Hans Günther Müller kindly gave inspiring speeches to scholarship students and the flowers bouquet to congratulate the HGM Scholarship Student, Class 1st achievement; Miss Saranee Maneesang (May), graduated Bachelor of Education, First Class Honors, Srinakharinwirot University. Currently, Head Department of Elementary Thai Language Teacher at Assumption College in Rayong province.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *