คณะสภ.สมุทรปราการ มาศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นเอาชนะยาเสพติด ที่ ชุมชนซอยกอไผ่-ชุมชนชุมสาย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนชุมสายร่วมให้การต้อนรับคณะ สภ.สมุทรปราการ 150 คน มาศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นเอาชนะยาเสพติดเรื่องการสอนอาชีพในชุมชนให้มีรายได้

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4  ก.ย. 66 ที่ ชุมชนชุมสาย ชุมชนซอยกอไผ่ชุมชนชุมสายร่วมให้การต้อนรับคณะ สภ.สมุทรปราการมาศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นเอาชนะยาเสพติด โดยมี นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ จิรวัฒน์ ปลุกใจ นายวสันต์ สุกขี สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด นางกัญฐณา พรชัย ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายพัชรพน เจริญผล ประธานชุมชนชุมสาย ร.ต.ท.ทองอินทร์ ปัญญานาม รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธร เมืองพัทยา ชุดชุมชนยั่งยืน พร้อมด้วยตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยศูนย์การเรียนรู้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนซอยกอไผ่ เมืองพัทยา(เขตปกครองพิเศษ) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเป็นชุมชนต้นแบบ ในการรณรงค์ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ของคนในชุมชน เพื่อพัฒนา สู่ความยั่งยืน กระบวนการสร้างชุมชนเข็มแข็ง “ชุมชน ดูแล ชุมชน” บูรณาการณ์ ประสานหน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงาน เอกชน ต่อยอดการสร้างอาชีพ ในชุมชน ช่วยเหลือผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ชุมชนบำบัด คืนคนดีสู่ สังคม สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อครอบครัว อยู่ดี มีสุข นำโดย ท่านประธาน วิรัตน์ จ้อยจินดา ประธาน ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนซอยกอไผ่ เมืองพัทยา

ในที่ประชุมมีการบรรยายวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติด “ยุคใหม่”โดย วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธร เมืองพัทยา ชุดชุมชนยั่งยืน(หัวข้อ) เรื่อง การจำหน่ายนาเสพติดในสื่อออนไลน์ เรื่อง การแพร่ระบาดผู้กระทำความผิด มีอายุน้อยเพื่อหลบเลี่ยง ด้านกฏหมาย เรื่อง การนำผู้เสพคือผู้ป่วย มาบำบัด ในชุมชน กลับตัว กลับใจ คืนคนดี สู่สังคม “ต่อยอด กลุ่มอาชีพ” แบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กิจกรรมกลุ่มที่ 1. “พับเหรียญโปรยทาน” กิจกรรมกลุ่มที่ 2.”ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์” กิจกรรมกลุ่มที่ 3.”ลิปบริ๊นพวงมาลัยดอกไม้” กิจกรรมกลุ่มที่ 4. “แกะสลักผลไม้ ขนมไทย”

เพื่อเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนซอยกอไผ่ ที่เป็นต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ที่แก้ไขจนเห็นผลได้จริงจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงจนปัจจุบันบรรเทาข์ปัญหาให้เบาบางลง โดยใช้เครื่อข่ายภาคประชาชนมามีส่วนร่วม ในการแจ้งเบาะแส ให้ง่ายในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไป ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

โดยการบริหารกองทุนใช้งบประมาณจากชุมชนดูแลชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมกันดูแล โดยการจำหน่ายผลิตภัณน์ ต่างๆ อาทิ นำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาเอนกประสงค์ อาหารชนิดต่างๆที่ได้มีการสอนและต่อยอดเป็นอาชีพมีรายได้เสริม เลี้ยงดูครอบครัว รวมไปถึงจากคณะดูงานที่มาศึกษาดูงาน ด้านต่างๆในชุมชน และมีจิตศัทธาที่จะร่วมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก็ร่วมใจกันบริจาค โดยไม่มีการบังคับเรื่อไร ซึ่งรายได้จะเป็นทุนต่อยอดพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *