เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวกิติมา รัชนีภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติติองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวองค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

ด้วยเมืองพัทยา ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ วันนี้จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตำบลนาเกลือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมยกระดับศักยภาพพื้นที่เพื่อตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) อาทิ

1) การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ(ชุมชนนาเกลือ)

3) การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

นอกจากนี้ยังได้การดำเนินจัดทำกิจกรรมตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นาเกลือ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดทำโครงการแทรชฮีโร่คิดส์ (Trash Hero Kids และโครงการ Trash Hero Bottles & Refll Point Program โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน เยาวชนในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

On 21st February 2023, Pattaya City held a meeting on topic of upgrading Na Kluea Subdistrict in Pattaya to become a Top 100 Destination: Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *