MD of Centara Avenue Hotel distributes 300 meals, complete its 105 days, and confirms that he will still distribute the meals to help the poor and unemployed

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

English / ภาษาไทย

MD of Centara Avenue Hotel distributes 300 meals, complete its 105 days, and confirms that he will still distribute the meals to help the poor and unemployed.

On 21st August 2020, at Centara Avenue Hotel, Soi Bua Khao, Mr. Maimon David Masiano, an Israeli MD of Centara Avenue Hotel, being the main supporter include with assistants, directors, and staff in distributing the meals and drinking water to the unemployed and poor that was affected from COVID-19 and the decreased of the economy in Pattaya. On the 2nd Floor of the place held for distributing the food, the is also a prayer room for Jewish.

Many people such as motorbike taxis, merchants, and foreigners who still being stranded in Pattaya had come to collect the meal. Even though the situation with COVID-19 had decreased in the area but still the economics of Pattaya was still low and not many people are being employed.

ผู้บริหารโรงแรม Centara Avenue Hotel ชาวอิสราเอล แจกข้าวกล่อง 300 ชุดครบรอบ 105 วันพร้อมยืนยันจะยังคงแจกต่อไปช่วยเหลือคนว่างงานยากไร้

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 21 ส.ค. 63 ที่ โรงแรม Centara Avenue Hotel ซอยบัวขาว นายไมมอน เดวิด มาร์เซีนโน่ MD.ผู้บริหารโรงแรม Centara Avenue Hotel (Mr.Maimon David  Masiano) ชาวอิสราเอลผู้ให้การสนับสนุนหลักในการทำอาหารแจกมอบหมายให้ผู้ช่วยฯร่วมกับคณะผู้บริหารพนักงานทำอาหารเป็นข้าวกล่องและน้ำดื่มแจกเพื่อช่วยคนว่างงานและยากไร้ ที่ได้รับผมกระทบจากโควิด-19 และผลพวงทางธุรกิจส่งผลให้มีคนตกงานว่างงานจำนวนมากในพื้นที่เมืองพัทยา

โดยบรรยากาศมีบรรดาประชาชนหลากหลายอาชีพอิสระวินมอเตอร์ไซร์รับจ้าง พ่อค้าแม่ค้า  และชาวต่างชาติที่ตกค้างในเมืองพัทยาเดินทางมารับข้าวกล่องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการแจกมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบ ในการเว้นระยะห่างทางสัมคม  รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย ตามมาตราการภาครัฐอย่างเป็นระเบียบ  สถานที่จัดแจกอาหาร ชั้น 2 มีห้องสวดมนต์ สำหรับชาวยิว

โดยแม้ว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้น แต่ด้วยสภาพเศรฐกิจยังส่งผลให้การจ้างงานยังน้อยทางนายไมมอน เดวิด มาร์เซีนโน่ MD.ผู้บริหารโรงแรม Centara Avenue Hotel ชาวอิสราเอล  ยืนยันจะทำต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนในการแจกต่อวันวันละเกือบ 5,000 บาท แจกมาแล้วกว่า 105 วัน แต่ยังมีความตั้งใจที่จะทำข้าวกล่องแจกจ่ายต่อไปจากเดิมที่เคยทำประมาณ 300 ต่อวัน ก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกเพื่อให้เพียงพอและช่วยเหลือเท่าที่กำลังจะสามารถทำได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ประทังความหิวลดภาระค่าใช้จ่ายมีอาหารที่ดีและมีประโยชน์ได้รับประทานโดยจะแจกต่อเนื่องไปทุกวัน เวลา 12.00 น. จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *