มติสภาเมืองพัทยาเห็นชอบช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

มติสภาเมืองพัทยาเห็นชอบช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนทั้งแจกอาหารและมอบเงินเยี่ยวยาครอบครัวละ1,000บาท

Pattaya City urgently decided to help Pattaya residents with offer food and cash 1,000 for each family due to Covid-19 crisis.

วันที่ 23 เมษายน 2563  ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยในวันนี้ได้มีการประชุมสภาโดยมีญัตติในการพิจารณาขอรับความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัส (โควิด-19)ได้มีการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดชลบุรีได้มีมาตรการเร่งด่วนต่างๆในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดทั้งนี้เมืองพัทยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จึงได้มีการศึกษาข้อกฎหมายอันบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและข้อสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเพื่อซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่มาปรับใช้ให้เกิดความถูกต้อง เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน ด้านสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยจะมีการช่วยเหลือประชาชนทั้งการแจกอาหาร ตามจุดที่เมืองพัทยาได้กำหนดรอบในตัวเมืองพัทยา นอกจากการช่วยเหลือเยียวยาด้านเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ต่อครัวเรือน หลังการประชุมในวันนี้มีมติเห็นชอบก็จะนำเสนอู้ว่าฯและหากผ่านตามขั้นตอนกจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ในช่วงต้น เดือน พ.ค. 63 ที่จะถึงนี้ และจะได้รับเงินในช่วงกลางเดือน พ.ค. 63

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *