ชุมชนซอยกอไผ่ร่วมคริสตจักร บ้านพระคุณ หนองใหญ่ พัทยาแจกข้าวสารให้เด็กๆ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team                  

ภาษาไทย/English

ชุมชนซอยกอไผ่ร่วมคริสตจักร บ้านพระคุณ หนองใหญ่ พัทยาแจกข้าวสารกว่า 250 กิโลกรัมมอบให้เด็กๆในชุมชน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24  ธันวาคม 2564  ที่ชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนซอยกอไผ่ร่วมคริสตจักร บ้านพระคุณ หนองใหญ่ พัทยาแจกข้าวสารกว่า 250 กิโลกรัมมอบให้เด็กๆในชุมชนโดยมีอาจารย์เพิ่มพูน กุลพิชญาภา ศิษยาภิบาล  คริสตจักร บ้านพระคุณ หนองใหญ่ นางชนัฎ ชาโลม ผู้ประสานงาน นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาชุมชน ร่วมกันมอบข้าวสารหอมมะลิถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนกว่า 50 ถุง คิดเป็นจำนวน 250 กิโลกรัม เป็นจำนวนเงินกว่า 7,000 บาท มอบให้เด็กๆครอบครัวที่มีรายได้น้อยในชุมชน  50 ครอบครัวเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยทางคณะคริสตจักร บ้านพระคุณ หนองใหญ่ได้มีการกล่าวขอบคุณพระเจ้าตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมความเชื่อของศาสนาคริสต์เพื่อสรรเสริญพระเยซู พร้อมร่วมพูดคุยสนทนาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เชื่อมสัมพันธไมตรีกัน อันดีงามและขอพรพระเจ้าเพื่อให้ประเทศไทยพบความสงบสุขรักใคร่สามัคคีปรองดองให้ทุกชนชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

Grace Bible Church Nongyai -Pattaya distributes 250 kg of rice to children in Khopai community.

On 24th December 2021, Khopai community cooperated with Grace Bible Church Nongyai distributed 250 kg of rice to children in Khopai community.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *