เมืองพัทยาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมภาษาอังกฤษ-จีน ฟรี จนกว่าจะเต็ม

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมภาษาอังกฤษ-จีน ฟรี จนกว่าจะเต็ม ที่ห้องประชุม 231 ตึกใหม่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุม 231 ตึกใหม่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางฐิตาภา จันทร์กระจ่าง หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 ให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ-จีน ฟรี โดยเปิดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ ดังนี้ – เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 5,12,19,26 จำนวน 4 วัน (12 ชั่วโมง) – เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 2,9,16,23,30 จำนวน 5 วัน (15 ชั่วโมง) – เดือนกันยายน วันที่ 6 จำนวน 1 วัน (3 ชั่วโมง) คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา หรือเยาวชน ที่สนใจเข้ารับอบรม มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยา สำหรับบุคคลที่เคยสมัครเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศกับเมืองพัทยาแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเดิมได้ เนื่องจากเป็นสูตรที่จัดอบรมทุกปี โดยเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ, 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ, 3. เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด, 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป, 5. วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) จากเมืองพัทยา เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) จำนวน 1 ฉบับ  โดยจะเปิดภาคเรียนวันแรกในวันที่ 2 กรกฎาคม 63 นี้ ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6  วัดธรรมสามัคคี และสิ้นสุดโครงการวันที่  6 ของเดือนกันยายน 2563 และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลงก็จะมีพิธีรับมอบวุฒิบัตรในวันที่ 17 กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 382 5409 – 0 3825 3271 ในวันและเวลาราชการ

On 26th June 2020, Pattaya City invites everyone who interested in learning English and Chinese language training at Pattaya City Hall free of charge. The training course will be held during July to September 2020.For more information please call 0 382 5409 – 0 3825 3271 (official days and hours)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *