เมืองพัทยาวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยารับ EEC

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา ให้มีมาตราฐานสากล เหมาะสมกับเมืองแห่ง EEC โดยมี ดร. ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการฯ สายงานพื้นที่และชุมชนสำนักพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC พร้อมด้วยนายอภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและพื้นที่และชุมชนสำนักพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาเป็นนโยบายหลักของการขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพราะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน การวางรากฐานที่ดีและมั่งคงเรื่องการศึกษา นับได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีนำร่องการพัฒนาโรงเรียนพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เป็นโรงเรียน ต้นแบบที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 22 โดยอนาคตได้มุ่งหวังเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนในสังกัดอีก 10 โรง ให้มีการปฎิรูปด้านการศึกษาคาดว่า โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนำร่องด้านการศึกษา สำหรับเบื้องต้น ได้เสนอให้ EEC เข้ามามีบทบาทให้การสนับสนุนร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนในสังกัดที่เหลือทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อให้เยาวชนมีการพัฒนาทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับก้าวสู่ยุค EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Pattaya City plans the English Class education to Pattaya students

On 29th August 2022 at Pattaya Meeting Room 131, Pattaya City, Pattaya Mayor Poramet Ngampichet was the president opens the meeting about the English Class education for Pattaya Schools. To provide, educated and develop the English class to all Pattaya students for Eastern Economic Corridor (EEC).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *