ชลบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรมบ้านหนองพลับต.เคียนเตี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่ ลานเอนกประสงค์บ้านหนองพลับ หมู่ที่ 3 ต.เคียนเตี้ย อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ” ครั้งที่ 1 โดยวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นแม่งานใหญ่ประจำปี 2565

โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สภาองค์กรวัฒนธรรม และผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ ภายในพิธีได้รับเกียรติจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ความเป็นมาว่า ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก และมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออก และเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณ ให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนและรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออก โดยได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดน้ำห้วยสุครีพ วิถีประมงบางพระ” “บ้านตลาดล่าง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา” ที่ได้จัดงานเสร็จสิ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 17- 18 เมษายน 2565  โครงการถนนสายวัฒนธรรม “สัมผัสไอทะเล วิถีบางเสร่ ที่ชุมชนเก่า”บ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. -1 พ.ค.65 ที่ผ่านมา และโครงการถนนสายวัฒนธรรม”หอมไอดินวิถีถิ่น บ้านหนองพลับ”ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี และในวันนี้ เป็นการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม “หอมไอดินวิถีถิ่น” ที่จัดครั้งล่าสุดนี้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม2565 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันแกงไก่กะลา การแข่งขันขูดมะพร้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงลำตัด และการแสดงรำวงย้อนยุค ชุมชนตะเคียนเตี้ย (บ้านหนองพลับ) จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวชายทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน เป็นพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม จึงทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีความพร้อมในการรองรับ และดึงดูดความสนใจ ในการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยใช้พื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล และทุนทางวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นำมาประสานให้เกิดความรัก ความสามัคคี รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ ได้มาสัมผัสเสน่ห์ อีกมุมหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Chonburi opened the Cultural Street at Ban Nong Plub, Takhian Tia to stimulate the economy.

On 7th May 2022 at Ban Nong Plub Multipurpose yard, Takhian Tia Chonburi, Ms. Thitilak Khampha, Deputy Governor of Chonburi Province was the president opened the Cultural Street “Hom Ai Din with Local way of Ban Nong Plub”. To improve and develop cultural and community tourist attractions and support the expansion of the Eastern Economic Corridor (EEC) was the event objective.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *