พิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ด้วยแอพพลิเคชั่น Eats HUB

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ด้วยแอพพลิเคชั่น Eats HUB รับรายได้ไวไม่ฟัน  GP  

National Delivery Eats Hub Application now is launched in Pattaya, the opening was on 5th April 2022 at A- One the Royal Cruise Pattaya.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครู๊ท พัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผอ.สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา คุณธรรมนิตย์ ขำวังยาง  ผู้บริหาร บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วม พิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและประยุกต์ใแพลทฟอร์ม NATIONAL DELIVERY  แอพพลิเคชั่นไลน์สั่งอาหาร Eats HUB รับรายได้ไว ไม่ฟัน GP  แพลตฟอร์มไทยเพื่อคนไทยในยุควิถีชีวีติใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการระบาด เพื่อลดผลกระทบทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน แต่มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาคประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนและมาตรการของรัฐเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม National Delivery และการส่งเสริมการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการจัดส่งสินค้า (Delivery) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงการใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มการจัดส่งสินค้า (Delivery) ที่มีศักยภาพที่พัฒนาโดยคนไทย สามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่างชาติได้ ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ประกอบการในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่รอดได้ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารไม่น้อยกว่า 20,000 ราย และ Rider ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย เข้าสู่ในระบบ ให้ครอบคุมพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและต่างจังหวัดในเมืองหลักๆ 17 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี(พัทยา) จันทบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม อยุธยา  เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานใน กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร อันจะนำมาซึ่งโอกาส รายได้ และความสำเร็จพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ได้ขยายกลุ่มลูกค้า ทดลองตลาดใหม่ๆ และ เป็นผู้ช่วยทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *