พม. จับมือ CSR จังหวัดชลบุรีเปิดโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่กลุ่มเปราะบาง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.โสภณ ซุปเปอร์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างโอกาส” เป็นการสนับสนุนกิจการภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคมพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีคณะผู้บริหารกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (One Home พม.ชลบุรี) พร้อมด้วย ภาคธุรกิจ CSR จังหวัดชลบุรี และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด         

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีการขับเคลื่อนงานด้านสังคม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำของคนทุกระดับในสังคม ให้ประชาชนทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึง โดยโครงการ “สร้างโอกาส”  ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่จับมือกับภาคธุรกิจ CSR เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคม ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกที่เปิดตัวโครงการนี้ภายในงาน มีการจัดบูธแสดงสินค้าของชมรมเด็กออทิสติก ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและคนพิการ ได้ที่ได้รับอนุญาตให้นำสินค้ามาวางจำหน่ายในพื้นที่ของร้านโสภณ ซุปเปอร์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ผนึกกำลังภาคธุรกิจ CSR ส่งต่อโอกาสไปยังประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีพื้นที่เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในช่วงที่ประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคมร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไป

The Ministry of Social Development and Human Security of Chonburi opened create opportunities, careers and income project for vulnerable groups at Sophon Supermarket

On 24th January 2022 at Sophon Supermarket Banglamung Chonburi, Social Development and Human Security Ministry Minister Juti Krairiksh was the president opened project “create opportunities” to support the private sector in corporate social responsibility’s to create opportunities, careers and income for vulnerable groups; autistic children, older people, women and those with disabilities.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *