เมืองพัทยานำเสนอโครงการพัฒนาเมืองพัทยาระยะยาว 5 ปี ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมปาฐกถา เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยาโดยที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) หลากหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา สภาพแวดล้อมเมืองพัทยา เพื่อตรวจสอบสถานภาพ สถานการณ์ หรือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ปัจจุบันของเมืองพัทยา แบ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเมืองพัทยาสำหรับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยสำหรับทุกคน 2) ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3) ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5) การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง โดยทางผู้จัดจะรวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มประชาชน เพื่อนำไปวิเคราะห์ พิจารณาเพื่อปรับแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Pattaya City plans for development the City for improving life quality.

On 19th October 2021 at Pattaya City Hall, Mr. Sonthaya Kunplome Pattaya Mayor was the president opens the meeting on Pattaya City plans for development the City for improving life quality which consisted of five strategies; 1) improves the quality and safety to all people. 2) Enhance infrastructure efficiency to support the Eastern Special Development Zone. 3) Promoting innovative, balanced and environmental friendly economics. 4) Sustainable management of natural resources and the environmental. 5) Upgrade the City for a highly efficient digital organization.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *