ผู้ว่าเมืองชลบุรีเผยฉีดวัคซีนโควิดในจังหวัดชลบุรี เข็มที่ 1 ได้ฉีดแล้วจำนวน 1,273,637 คน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ผู้ว่าเมืองชลบุรีเผยฉีดวัคซีนโควิดในจังหวัดชลบุรี เข็มที่ 1 ได้ฉีดแล้วจำนวน 1,273,637 คน คิดเป็น 81.3%

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด โดยมี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ครั้งที่ 9/2564  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี สำหรับการประชุมมีวาระสำคัญดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และแนวทางมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. การให้บริการฉีดวัคซีนในจังหวัดชลบุรี เข็มที่ 1 ได้ฉีดแล้วจำนวน 1,273,637 คน คิดเป็น 81.3% เข็มที่ 2 ได้ฉีดแล้วจำนวน 671,779 คน คิดเป็น 42.9% และเข็มที่ 3 ได้ฉีดแล้วจำนวน 48,949 คน

3. แรงงานจังหวัดชลบุรี รายงานผลโครงการ Factory Sandbox จังหวัดชลบุรี ตรวจ รักษา ดูแล

4. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นเกียรติมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยผลงานโครงการสร้างโอกาสเสริมพลังคนพิการมีอาชีพมีงานทำ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จนให้แก่นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

Chonburi governor said about 81.3% of Chonburi citizens vaccinated the 1st dote

On Wednesday 29th September 2021 at Chonburi Meeting Room Chonburi City Hall, Mr. Pakarathorn Thienchai, Chonburi governor was the president open the meeting, and one important agenda was Chonburi governor said there were 1,273,637 of Chonburi citizens already received the 1st dote of Covid-19 vaccination  or 81.3% of Chonburi citizens vaccinated the 1st dote.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *