ชุมชนกอไผ่เปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนซอยกอไผ่เมืองพัทยาลดความแออัดเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อเช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานเมืองพัทยา นางกัญฐนา พรชัยเลขาประธานชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาเปิดลงทะเบียนเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 สำหรับคนในพื้นที่ท้องถิ่นเมืองพัทยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ 2,000 บาทวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564เพื่อลดความแออัด อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับความช่วยเหลือมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564ให้ได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อ 1 ครัวเรือน หมายเหตุ: ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิซึ่งะบบจะเปิดให้ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และในช่วงบ่ายของทุกวันทางชุมชนจะรวบรวบเอกสารส่งต่อไปยังเมืองพัทยาในทุกๆวัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564

Khopai Community opens a Covid-19 registration

On 9th August 2021 at Khopai Community opened for Covid-19 residents effected registration to reduce a crowded which Pattaya City will be giving 2,000 baht each house residential to help Pattaya citizens during the difficult Covid-19 crisis. The registration will be held from 9 -13 August 2021.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *