สาธารณะสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สาธารณะสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชนซอยกอไผ่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเมืองพัทยา นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ และคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนซอยกอไผ่สร้างภูมิคุ้มกัน ในโครงการหมอถึงบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วถึงตามกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 3. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เอกสารที่ต้องเตรียม: บัตรประจำตัวประชาชน สถานที่รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา วันเวลาราชการ 9.00 – 16.00 น. กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 จุดเวชระเบียน โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือ โทร 038-103900 ต่อ 1126

Pattaya Bureau of Public Health Division of Disease Control held Mobile Unit given a flu vaccination to Khopai elderly and bedridden patient residents

On 8th June 2021 at Khopai Community, Pattaya Bureau of Public Health Division of Disease Control team and Pattaya Surveillance and Rapid Response Team along with Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president and committees held Mobile Unit given a flu vaccination to Khopai elderly and bedridden patient residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *