ศูนย์เมอร์ซี่ พัทยามอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ศูนย์เมอร์ซี่ พัทยามอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง 49 ราย 176,694 บาท

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่  เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากไร้ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ตามโครงการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบางหรือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว สำหรับการมอบทุนการศึกษาในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เมอร์ซี่ พัทยา นำโดย คุณอลิซาเบธ และคุณแม็คดาลีนา มอร์ทิวลาร์ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งหมด 49 ราย แยกเป็นระดับชั้นดังนี้

1.ระดับชั้นอนุบาลศึกษา – ประถมศึกษาตอนต้น รายละ 3,000 บาท จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 36,000 บาท

2.ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รายละ 3,500 บาท จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 63,000 บาท

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายละ 4,000 บาท จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 28,000 บาท

4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเท่า รายละ 4,500 บาท จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 40,500 บาท

4.1)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(กรณีพิเศษ) รายละ 7,194 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,194 บาท

5.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รายละ 2,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท

6.ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,694 บาท

โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเด็กและเยาวชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และมีผลทำให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงระบบการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์เมอร์ซี่ พัทยา ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 100 ราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

MERCY Pattaya gave 49 scholarships

On 23rd June 2021 at at Nongprue Health Park, Nongprue Municipality,Mr.  Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality was the president opened MERCY Pattaya scholarship ceremony which presented to 49 poor students in the Nongpure area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *