โรตารีภาค 3340 นำบรรดาเยาวชน Pattaya United Interact Club แจกถุงยางอนามัย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

โรตารีภาค 3340 นำบรรดาเยาวชนจาก Pattaya United interact club แจกถุงยางอนามัยกว่า 20,000 ชิ้น

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณภายในซอยบัวขาว  สมาชิกสโมสรโรตารี 3340 สรวีย์ เทเลอร์. Rtn เสาวณีย์ทองคำ นำบรรดาเยาวชนโรตารีน้อย จาก Pattaya United interact club พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยา ทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แจกถุงยางอนามัย Body Guard condom 58 mm. แจกตามสถานบริการผับ บาร์ ในซอยบัวขาวเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันโรคเอดส์  โดยจากการเดินรณรงค์ก็ได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้หญิงบาร์  และชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว ในสถานที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องด้วย วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือไม่มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการ ยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันเอดส์โลก”  หรือ  “World AIDS Day”  เริ่มครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์ และการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์  สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ และห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ และ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

On 1st December 2020, Rotary District 3340 led Pattaya United Interact Club gives 20,000 Body Guard condom 58 mm to residents, staff and people along pubs, bars and the entertainment venues in Soi Buakhao Pattaya  area on the World AIDS Day.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *