เมืองพัทยาจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพประชาชน ภายใต้สถานการณ์ COVID- 19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพประชาชน ภายใต้สถานการณ์ COVID- 19 

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์ COVID- 19 โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา นายแพทย์ ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมฯ เนื่องด้วยตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ชาติ พ.ศ. 2550 ในการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม ประกอบกับปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.2563 ซึ่งได้ยกเลิกฉบับเดิม (พ.ศ. 2555) และกำหนดให้ครอบคลุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร และสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาด้วยนั้น ในการนี้ คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาได้เห็นควรประสานการขับเคลื่อนแผนรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัย COVD-19 ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนภาคประชาชนและทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง เตือนประชาชนในชุมอย่างสม่ำเสมอไม่ประมาท ตามมาตราการนิวนอมอล ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก และให้บรรลุตามเจตนารมณ์กฎหมายดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาขึ้น และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนยกร่างองค์ประกอบคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สผ.) เพื่อเตรียมประชุมชี้แจงและสรุปองค์ประกอบ นำเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะทำงานขั้นตอนต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

On 26th October 2020, Pattaya City held a meeting about the Pattaya residents’ health policy under the circumstances of COVID- 19.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *