เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชนซอยกอไผ่ครั้งที่ 4 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด NEO PATTAYA

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชนซอยกอไผ่ครั้งที่ 4  เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด NEO PATTAYA

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่  นายนิคม แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ ตัวแทนจากสภ.เมืองพัทยา ผู้แทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดโต๊ะข่าวชุมชนซอยกอไผ่ครั้งที่ 4 เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด นำไปสู่เมืองพัทยาโฉมใหม่ NEO PATTAYA ภายใต้โครงการใช้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยาโต๊ะข่าวชุมชน  นับเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ ฉะนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกันกับความรุนแรงของยาเสพติดจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จะทำให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

On 4th August 2020 at Khopai Community, Pattaya City held 4th seminar on the anti-drug topic; to prevent drug problems in the local communities and bring the city to “NEO PATTAYA”. Mr. Pattana Boonsawat, Pattaya Deputy Mayor, Mr. Paradorn Chainapaporn, Banglamung Deputy District Chief, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president, Mr. Nikhom Sangkeaw, president of Mother of Land Fund at Khopai Community, Pattaya Police Station representatives, city and community leaders joined the meeting.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *