เทศบาลเมืองหนองปรือลงนาม MOU ร่วม สภ.หนองปรือปราบแว๊นกวนเมือง และมลภาวะต่างๆที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือลงนาม MOU ร่วม สภ.หนองปรือปราบแว๊นกวนเมือง และมลภาวะต่างๆที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 63  โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) มาตรการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ ระหว่าง เทศบาลเมืองหนองปรือ โดย นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กับ สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ โดย พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะ และการดำเนินการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไตรภพ บุญชอบ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ปัญหาที่พบจากสถานประกอบกิจการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากสถานประกอบกิจการและวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ เนื่องด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือ มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขยายเป็นวงกว้าง ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจและมองหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เปิดดำเนินการในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่อาจจะก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆในชุมชน เช่น มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางน้ำ รวมไปถึงด้านของเสียอันตรายและวัตถุมีพิษ อีกทั้งยังมีลักษณะโครงสร้างอาคารสถานประกอบการ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงข้อกำหนดที่ถูกต้อง ทำให้การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ เช่น ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง เทศบาลเมืองหนองปรือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญที่อาจเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องผลกระทบต่างๆ ต่อสุขภาพของประชาชนที่จะตามมา

On 24th August 2020 at Nongprue Health Park, Dr. Mai Chainit, the Mayor of Nongprue municipality was the president signed MOU of the Crime and Incident prevention project with Nogprue police station, to avoid all the pollutions and crimes for the citizens was the project’s objective.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *