งานจราจร สภ.เมืองพัทยา อบรมความปลอดภัยด้านกฎระเบียบ และงานจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมือง พัทยา 8 เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจร

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทบ/English

งานจราจร สภ.เมืองพัทยา อบรมความปลอดภัยด้านกฎระเบียบ และงานจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจร

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา นางนงนุช รักษา ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 8 นายวิโรจน์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยด้านกฎระเบียบและงานจราจร เช่นการ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ เคารพ

เครื่องหมายจราจร ไฟ เขียวไฟแดง ห้ามฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจรอย่างเด็ดขาด  และกฎระเบียบด้านการจอดรถการใช้ถนนต่างๆ ๆลฯโดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมรับฟังการอบรมโดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 29 – 30 ก.ค. 63 ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ บนท้องถนนจริงโดยให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมกว่า 100 คนจัดเวรหมุนเวียนมาช่วยครูทางเจ้าหน้าที่จัดระเบียบด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นตอนเลิกเรียนซึ่งจะมีรถเดินทางมาส่งและรับบุตรหลายกันค่อนข้างหนาแน่นและกำลังจ้าหน้าที่ในการดูแลความสะดวกเรียบร้อยอาจไม่เพียงพอ หวั่นเกิดอุบัติเหตุและอันตรายขึ้นได้หากไม่มีการจัดระเบียบด้านการจราจรที่ดี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยงานครูและเจ้าหน้าที่ให้เกิดการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนและสถานศึกษาเกิดการเคารพกฎระเบียบและการจราจรอย่างเคร่งครัดและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้พบเห็น

 On 29th July 2020, Pattaya Traffic police officers train the Traffic safety regulations to students of Pattaya School No. 8.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *