เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดอมรมครูผู้ฝึกสอนเชิงปฏิบัติการตระหนักให้เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบการศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้

Please follow and like us:

Pattya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดอมรมครูผู้ฝึกสอนเชิงปฏิบัติการตระหนักให้เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบการศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียน จึงกำหนดนโยบายสำคัญ คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ต้องเป็นปีที่ปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบการศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้ โดยมีมาตรการในการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 ต้องมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ตามคำพื้นฐานของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น กองศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัด ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการดำเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียน คุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียน

On 30th June 2020, Nongprue Municipality held the seminar on training the teachers to educate their students in grade 1, and all students must be able to read and write after graduation.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *