สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน COVID- 19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เผยมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน  COVID- 19

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) ซึ่งมีภารกิจในการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต และเพื่อเป็นการรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย กระทรวง พม. จึงมีโครงการ  พม. “เราไม่ทิ้งกัน”  และ มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ

1. ด้านที่พักอาศัยชั่วคราว มีการบริการที่พักสะอาด อาหาร 3 มื้อ ให้กับผู้ว่างงาน หรือผู้ไร้ที่พึ่ง ซึ่งมีอยู่ในทั้ง กทม. และต่างจังหวัด สำหรับคนที่พอจะจ่ายได้ ในพื้นที่ชลบุรี การเคหะแห่งชาติเปิดให้เช่าที่พัก “โครงการบ้านเอื้ออาทร” ใน 2 พื้นที่ คือ สาขานาจอมเทียนจำนวน 30 ห้อง ค่าเช่าเดือนละ 999 บาท และสาขาศรีราชา จำนวน 7 ห้อง ค่าเช่าเดือนละ 1,200 บาท โดยสามารถเช่าอยู่ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี

2.ด้านการพักชำระหนี้

– ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่เคยกู้เงินจากกองทุนไปประกอบอาชีพ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

– สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐ มีการขยายเวลาตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน ฟรีดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายตั้งแต่ 1 เมษายน-31พฤษภาคม 2563 รวมทั้งลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.125 ต่อเดือน

– การเคหะแห่งชาติมีการปรับลดและปลอดค่าเช่าแผง ให้กับผู้ค้ารายย่อย และพักชำระหนี้หรือปลอดค่าเช่า 3 เดือน ให้กับผู้อยู่อาศัยบ้านเอื้ออาทร

– สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ช่วยเหลือชุมชนในการพักชำระสินเชื่อบ้านมั่นคงทั่วประเทศ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เมษายน-มิถุนายน 2563-

3.ด้านการช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีฉุกเฉิน

– สำหรับคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการประมาณ 2 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน 1,000 บาท ทุกคน

นอกจากนี้มี

– การเพิ่มเบี้ยผู้พิการที่มีบัตรอายุไม่เกิน 18 ปี 120,000 คน จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท เริ่ม 1 ต.ค 2563

-สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อนสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ซึ่งมาตรการการช่วยเหลือทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และเว็ปไซด์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

On 1st May 2020, The Ministry of Social Development and Human Security of Chonburi is helping Pattaya citizens suffering from the Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *