รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้านเพื่อรับฟังปัญหาหลังปิดเกาะ และหาแนวทางการเยี่ยวยาช่วยเหลือ พัฒนาต่อเนื่อง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้านเพื่อรับฟังปัญหาหลังปิดเกาะ และ หาแนวทางการเยี่ยวยาช่วยเหลือ พัฒนาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้านเพื่อรับฟังปัญหาหลังปิดเกาะเพื่อหาแนวทางการเยี่ยวยาช่วยเหลือตามโครงการความห่วงใยพี่น้องประชาชนของ นายกเมืองพัทยาโดยชุมชนเกาะล้านได้จัดให้มีจุดคัดกรองจำนวน 2 จุด ประกอบไปด้วยจุดคัดกรอง บริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน เพื่อคัดกรองพื่อตรวจสอบคัดกรองสแกนรายชื่อผู้อยู่อาศัย และประชาชกรแฝง เพื่อทำเป็นฐานข้อมูล ที่อาศัยอยู่ภายในเกาะล้าน เพื่อความชัดเจนของการคัดกรองง่ายต่อการติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเขตชุมชนเกาะล้าน ตลอดถึงการทำฐานข้อมูลในแต่ละวัน เนื่องจากเกาะล้านมีประชากรผู้อยู่อาศัยถึง 3,000 กว่าคน จาก 1,200 หลังคาเรือน โดยณ.ปัจจุบันเกาะล้านไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 แต่ก้ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้สำรวจผลกระทบของพี่น้องประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคและบริโภค ในระหว่างนี้จะมีการช่วยเหลือเป็นระยะๆตามความเดือดร้อน และหากเปิดเกาะล้านอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็จะมีการพัฒนาในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระบบรางระบายน้ำ ระบบขนส่งการเดินทางและอื่นๆ คงต้องมีการพัฒนาใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นและกลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดังเดิม

On 9th May 2020, Mr. Pattana Boonsawat, Pattaya Deputy Mayor and Pattaya Officials team visited Baan Koh Larn Community to find the ways to help residents in Koh Larn, Pattaya due to the situation from closing the island during COVID-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *