ครม.มีมติเห็นชอบเงินเยียวยาประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด–19 / Thailand’s Council of Ministers has the resolution to help citizen during the COVID-19 crisis.

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย / English

ครม.มีมติเห็นชอบเงินเยียวยาประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด–19

ครม.มีมติเห็นชอบเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด–19 ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ จำนวน ๒ ล้านคน คนละ ๑,๐๐๐ บาท และเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการ ที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คน จากเดือนละ ๘๐๐ บาทเป็น ๑,๐๐๐ บาท เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร จำนวน ๑๐ ล้านราย เดือนละ ๕ พันบาท เป็นเวลา ๓ เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โดยขอให้เกษตรกรลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ถึง ๑๕ พ.ค.นี้ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ในการรับสิทธิ์เยียวยาดังกล่าว โดยใช้เลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ในการตรวจสอบ

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้ขยายสิทธิ์รับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท “เราไม่ทิ้งกัน” เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (24 มี.ค. – 30 มิ.ย. 63) จากเดิม ๑๔ ล้านคน เป็นไม่เกิน ๑๖ ล้านคน ครอบคลุมลูกจ้างสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ โดยมีวงเงินไม่เกิน ๒.๔ แสนล้านบาท

ที่ประชุม ครม. อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ทุกขนาด เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย

ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และ มีคนงานไม่เกิน 50 คน และเมื่อจะประกอบกิจการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน เช่น โรงงานเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อาทิ การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก

ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานที่จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ เช่น โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การฆ่าสัตว์ โรงงานทุกขนาด โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับโรงงานทุกขนาดทั่วประเทศ เป็นเวลา 1 ปี

Thailand’s Council of Ministers has the resolution to help citizen during the COVID-19 crisis.  

Helping the Disability people who had a disability-person card, around 2 million people, by increasing the allowance of the Disability people up to 1,000 Baht per month; starting from 1st October, 2020.

Helping the Agriculturer by paying 5,000 Baht per month for 3 months; starting from May 2020 – July 2020. 2 Groups of Agriculturer are 1) Agriculturer who had registered in the field of agriculture, animal husbandry, and fishery 2) Agriculturer who is in the process of registering via Department of Agriculture Extension website before 15th May 2020.

Extending the group of citizen who would receive 5,000 Baht via “เราไม่ทิ้งกัน.com” website.

Exempted 1 year of the annual fee according to Factory Act B.E. 2535 (1992) to

Category 2 Factory operators: Factories that only require notification to officials in advance of the commencement of operations, having no more than 50 horse-power machinery and having no more than 50 workers.

Category 3 Factory operators: Factories that require license from the Department of Industrial Works, Ministry of Industry, prior to operation, such as, slaughter house, etc.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *