เทศกิจเมืองพัทยาร่วมชุมชนชุมสายติดตั้งตู้สายตรวจเทศกิจในซอยดู๋ดี๋ชุมชนชุมสาย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศกิจเมืองพัทยาร่วมชุมชนชุมสายติดตั้งตู้สายตรวจเทศกิจในซอยดู๋ดี๋ชุมชนชุมสายเพื่อป้องกันเหตุร้าย

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ ชุมชนชุมสาย  พันตำรวจตรี จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและ​ความมั่นคงเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ นายจิระวัฒน์ ปลุกใจประธานชุมชนชุมสาย  ลงพื้นที่มาติดตั้งตู้สายตรวจบริเวณหมู่บ้านซอยดู๋ดี๋ ภายในชุมชนชุมสาย  และพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา เพื่อความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุม รวมถึงเหตุลักทรัพย์บริเวณบ้านพักในชุมชนและขอความช่วยเหลือมาทาง ผู้บริหารเมืองพัทยา ทั้งนี้ ฝ่ายเทศกิจ จะไดดำเนินการจัดสายตรวจออกตรวจ. ในลักษณะการสุ่มตรวจทั้ง 3 ช่วงเวลา เช้า บ่าย และ ดึก เพื่อเป็นการป้องปราม การก่อเหตุร้ายต่างๆ สนับสนุนภารกิจของตำรวจ สร้างความสุขและความสงบให้แก่ชุมชุนเมืองพัทยา ตามที่ เมืองพัทยา โดยนายสนธยา คุณปลื้ม ได้จัดให้มีการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เชื่อมโยงการพัฒนาเมืองพัทยาโดยมีชุมชนต่างๆ ขอให้เมืองพัทยาจัดส่ง สายตรวจเทศกิจ ไปช่วยตรวจตราในชุมชนจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งส่งมอบสมุดบันทึกการตรวจดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนเมืองพัทยา (ตู้ฟ้า)​ เพื่อจดบันทึกการตรวจและการปฏิบัติ​งานของเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆและเป็นการเฝ้าระวังป้องกันเหตุให้แก่ประชาชน

Pattaya municipal cooperated with ChumChonChumSai Community set up municipal patrol box in Soi Soi Du Dee area

On 20th March 2020, Pattaya municipal cooperated with ChumChonChumSai Community set up municipal patrol box in Soi Doo Dee area, to prevent crime in the Community.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *