เมืองพัทยา วางโครงการระยะยาว พัฒนา เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของโลก

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาวางโครงการระยะยาวพัฒนา เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของโลก

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังการประกาศแผนแม่บทดิจิทัลฯ ระดมความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการติดตามความคืบหน้าโครงการแผนแม่บทดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา (ระยะ 5 ปี) (พ.ศ. 2563-2567) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ NEO Pattaya เร่งเครื่องเดินหน้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ต้องผ่านการวัดไข้ และฉีดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมใส่กากอนามัยก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ทุกคน เพื่อป้องกันสู้โรคโควิด-19

นายสนธยา คุณปลื้ม กล่าวว่า “เป้าหมายของการไปสู่ Smart City ในอนาคต ต้องเริ่มจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ NEO Pattaya ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่ เน้นให้พัทยาเป็นศูนย์กลางของ EEC ในทุกด้าน เป็นศูนย์กลาง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของโลก เพื่อรองรับการหลั่งไหลของประชากรในภาคพื้นอาเซียนอย่างน้อย 90 ล้านคน ในปี 2030 ดังนั้น การใช้นวัตกรรมดิจิทัลจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เมืองพัทยามุ่งสู่ NEO Pattaya ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งภายใต้แผนแม่บทดิจิทัลนี้ โดยดำเนินการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลใน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนดิจิทัล ( Digital Manpower)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริการดิจิทัล ( Digital Service)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงการพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Digital Security and Infrastructure)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง (High Performance Digital Organization)

ทั้งนี้ ในส่วนความร่วมมือกับ EEC จะเน้นความร่วมมือเพื่อพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านคมนาคม และด้านโลจิสติกส์ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนวัตกรรมดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้นตามแผนแม่บทดิจิทัลฯต่อไป

Pattaya City held seminar to develop a long term global economic investment trade

On 12th March 2020 at Pattaya City Hall, Mr. Sonthaya Kunplome, Pattaya Mayor was the president open digital seminar to develop a long term global economic investment trade. Everyone who participated the meeting must passed temperature-screening, washing hand with alcohol sanitizer and wearing hygienic masks for Covid 2019 protection.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *