ทม.หนองปรือเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ทม.หนองปรือเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬายาวชนวินด์เซิร์ฟไทย

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและส่วนเกี่ยวข้องประชาชนนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้มกิจกรรมต่างๆจาก ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล แจกของขวัญของรางวัล มีบริการตัดผมฟรี และมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้เด็กในเขตพื้นที่ เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความรู้สึกสำนึกว่าเด็กเป็นบุคคลสำคัญของสังคม เพราะจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ประกอบอาชีพ สร้างครอบครัว มีส่วนร่วมกับชุมชนในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และมีการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนางสาวชลชญา จุ่นทองหลาง ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ด้านกีฬาวินด์เซิร์ฟ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย

Nongprue Municipality held National Children’s Day 2020 event.

On Saturday 11th January 2020 at Nongprue Health Park, Dr. Mai Chainit, the Mayor of Nongprue Municipality was the president open the National Children’s Day 2020 event. All the kids enjoyed free food and recreational activities on the National Children’s Day 2020.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *