เมืองพัทยาประชุมจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนฯ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาประชุมจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนฯ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชน

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องประชุมทัพยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการพิจารณาหารือการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา จำกัด และแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชน โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม ผู้นำและผู้แทนชุมชนเมืองพัทยา ทั้ง 42 ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชนฯ จำนวน 10 ท่าน ขับเคลื่อนความสมดุลย์ในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อและคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา 10 ท่านได้แก่ 1. นายศราวุร บรอฮีมี 2. นายสุจินต์ หนองใหญ่ 3. นายสรศักดิ์ ทวงบงเพ็ชร 4. นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ 5. นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ 6. นางศรีวิสา ปลื้มสุข 7. นางสตกร สัณหรนัง 8. นางสาวกัญฐณา พรชัย 9. นายสมทรง ตาสี 10. นายสมศักดิ์ สุวรรณทรงขาว ได้รับการชูมือรอบรับในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนเมืองพัทยา จำกัด เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง และเพื่อทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาในด้านการทำมาหากินที่เหมือนหรือคล้ายๆ กัน ให้เกิดความแตกต่างและเกิดความยุติธรรม ไม่เกิดข้อทะเลาะแย่งอาชีพทำกิน อีกทั้งยังจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐอย่างเมืองพัทยาสามารถขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับชุมชนรวมถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดข้อโต้แย้งต่างๆตามมา ให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างสูงสุด

Pattaya City held community cooperative conference

On 6 November 2019 at Thappraya meeting room Pattya City Hall, Mr. Banlue Kullavanijaya, Pattaya Deputy Mayor was the president open Pattaya community cooperative conference. To promote Pattaya citizens career was the meeting objective.

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *