พม.ชลบุรีจัดประชุมศึกษาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมเมืองสร้างสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

พม.ชลบุรีจัดประชุมศึกษาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมเมืองสร้างสุขโดยใช้ที่ดินราชพัสดุจำนวน 667 ไร่ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562  ที่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี นางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน พม. ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ และหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี อาทิ อำเภอบางละมุง พาณิชย์ จังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัด ศึกษาธิการ เทศบาลแหลมฉบัง บางละมุง ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการนำชมหน่วยงาน พม. ในพื้นที่เมืองสร้างสุขดังกล่าวด้วย นางรุ่งทิวา กล่าวว่าโครงการเมืองสร้างสุข เป็นการพัฒนาและยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสังกัด พม.ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุจำนวน 667 ไร่ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายและรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการอีอีซีในอนาคต นางรุ่งทิวา กล่าวต่อว่า โครงการจะดำเนินใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การจัดให้มีศูนย์บริการด้านสังคมครบวงจร อาทิ ศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่พักอาศัย ศูนย์อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนห้องกิจกรรมต่างๆ 2. การยกระดับกิจกรรมของ 9 หน่วยงานสังกัด พม.ในพื้นที่ อาทิ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ เพื่อให้ประชาชนภายนอกสามารถร่วมทำกิจกรรมได้  3. การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ( Senior Complex) ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่ผู้สูงอายุต้องจ่ายเงินเพื่อรับบริการที่มีคุณภาพ ขณะนี้กำลังสำรวจแนวทางการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP และ 4. การสร้างคอมเพล็กซ์ และคอมมูนิตี้ มอลล์ ที่จะให้เปิดพื้นที่ให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP เช่นกัน เหล่านี้เพื่อลดการลงทุนของรัฐเพียงลำพัง ขณะเดียวกันก็นำรายได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไป นางรุ่งทิวากล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามโครงการเมืองสร้างสุขอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

Ministry of social development and human security of Chonburi held model happiness city areas develop meeting.

On 24 October 2019 at Women and Family Development Learning Center in Honour of Thirty-Sixth Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Chonburi Province, Ministry of social development and human security of Chonburi held model happiness city areas develop meeting.

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *