เปิดงานไลออนส์ เดย์ กิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษครั้งที่ 13 ปี 62

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เปิดงานไลออนส์ เดย์ กิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษครั้งที่ 13 ปี 62

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ สนามยิงปืนพัทยาชู้ตติ้งปาร์ค ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดงานไลออนส์ เดย์ กิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 13 โดยมีนายอำนวย หอบูรพา นายกสโมสรไลออนส์พัทยา กล่าวรายงานวัสถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีตำแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างเข้าร่วมงาน อาทิ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงสมาชิกไลออนส์ฯ นายประทีป  ซิงห์  มาโลตรา ประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ คุณน้อย เอเมอร์สัน ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ โดยในงานมีบรรดาผู้ปกครองนำเด็กพิเศษ เด็กผู้พิการ หรือออทิสติกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในในกังกล่าว ประกอบไปด้วย กิจกรรมเล่นเกมส์สันทนาการ กิจกรรมการแสดงของเด็ก การแสดงของผู้ปกครอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของขวัญของรางวัลเงินทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน จากภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์กรการกุศลและบริษัทห้างร้านต่างๆ อาทิ สโมสรไลออนส์ต่างๆ กิ่งกาชาติอำเภอบางละมุง  สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ  กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ สมาคม YWCA รวมถึงผู้ใจบุญรวมกว่า 75 รายการฯลฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการที่ยากไร้ โดยสืบเนื่องในวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันไลออนส์สากล ซึ่งเป็นวันที่ชาวไลออนส์ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะทำประโยชน์ให้สังคม ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนและไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่า WE SERVE เราได้ร่วมดูเเลเอาใจใส่ผู้ด้อยโอกาสของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิการ คือ กลุ่มเป้าหมายที่สโมสรไลออนส์ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นคุณค่าของครอบครัวที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการให้ดีขึ้น สมาชิกสโมสรไลออนส์ในอำเภอบางละมุงและอำเภอใกล้เคียงได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบครัวคนพิการได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีพลัง และกำลังใจในการดูแลบุตรหลานพิการ ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

Lion held 13th Special Children Family Day 2019

On 8 October 2019 at Pattaya Shooting Park, Lion Club held 13th Special children Family Day 2019. On 8 October every year is the International Lion day.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *