มพย.เปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนเมืองพัทยา 8

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

มพย.เปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนเมืองพัทยา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2562  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 เมืองพัทยา จัดโครงการต่อเนื่องเปิดนิทรรศการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเมืองในการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญยาหายาเสพติด โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์รองนายกเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา และเจ้าที่หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบรรยายให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมจำนวน 190 คน เนื่องด้วยปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน ทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เมืองพัทยาได้ตระหนักถึงและกำหนดให้เป็นวาระสำคัญในนโยบายการบริหารราชการ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งยังได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อนโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่เมืองพัทยาดยปรับจากกระบวนการและรูปแบบการจัดการเชิงรับสู่ปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อหยุดการแพร่ระบาดให้หายไปจากสังคม

Pattaya City held Anti- Drugs Campaign at Pattaya School No.8

On 4 October 2019 at Pattaya School No.8, Pattaya City held Anti- Drugs Campaign. Mr. Banlue Kullavanijaya, Pattaya Deputy Mayor and involved department joined the event.

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *