มพย.จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา(โต๊ะข่าวชุมชน) #7 ที่ชุมชนชุมสาย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 7 ที่ชุมชนชุมสาย

วันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ ทำการชุมชนชุมสาย  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 7 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา คณะทำงานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายจิรวัฒน์  ปลุกใจประธานชุมชนชุมสาย หน่วยงานภาครัฐ – ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี  โดยกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) ครั้งที่ 7 ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ภายใต้แนวคิดที่ว่า “พัทยามีความปลอดภัย” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน เน้นกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมชุมชนเมืองพัทยา และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากยาเสพติด สามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยาในด้านสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล “NEO Pattaya ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน” และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  ซึ่งในวันดังกล่าวได้ประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการมีการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

On 5 September 2019, Pattaya City held the 7th Improve Efficiency to Solve the Anti- Drug Project at Chum Chon Chum Sai Community

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *