พัทธยานุกูลเกมส์ ครั้งที่ 40 (รร.เมืองพัทยา 8)

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/ English

เปิดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด (พัทธยานุกูลเกมส์ ครั้งที่ 40)   

วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ ร.ร. เมืองพัทยา 8 นายบรรลือ กลุละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล )โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและภาคส่วนเกี่ยวข้องแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน นักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และนโยบายของเมืองพัทยาในอันที่ จะส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติ ให้มีนิสัยรักการกีฬา มีสุขภาพที่ดี ไม่มั่วสุมยาเสพติด

Pattaya School No. 8 held Sport Day 2019 (Pattayanukul Game#40)

On 2 August 2019 at Pattaya School No. 8, Mr. Banlue Kullavanijaya, Pattaya Deputy Mayor was the president opened Pattaya School No. 8 Sport Day 2019. Pattaya administrators, private sectors, teachers, parents and students joined the sport day. To support government and city policy; youth love sports, good health and anti- drugs were the objective of this campaign.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *