อพท.3 จัดอบรมให้คนโรงแรมและสถานประกอบการตระหนักอนุรักษณ์พลังงานไฟฟ้า

Please follow and like us:

ภาษาไทย/English

อพท.3 จัดอบรมให้คนโรงแรมและสถานประกอบการตระหนักอนุรักษณ์พลังงานไฟฟ้า

DASTA held Energy Conservative Campaign for Accommodations Industry activity.

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท  ได้มีการ จัดอบรมผู้ประกอบการที่พักโรงแรมให้ตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายทวีศักดิ์  ศิริสืบ หน.กองส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคธุรกิจและภาคอุสาหกรรม ฝ่ายปฎิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีตัวแทนจากผู้ประกอบการที่พักโรงแรม ในเมืองพัทยาและส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 3 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้มีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายสถานประกอบการที่พักในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีจำนวนมากขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานประกอบการที่พักให้มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นปิดไฟดวงที่ไม่ใช้หรือไม่จำเป็น  เลือกใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ลดการใช้แอร์หรือปรับให้อยู่ที่อุณหภูมิ 25 องศา ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน  ไม่เปิดโทรทัศน์ทิ้งเอาไว้ ทำความสะอาดและจัดระเบียบตู้เย็นของห้องพักเป็นประจำตู้เย็นที่สกปรกและมีของอยู่มากจนเกินไปจะทำให้ตู้เย็นกินไฟมากขึ้น เพราะของที่มากเกินไปจะทำให้เครื่องทำความเย็นได้น้อยลง และยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและ ที่สำคัญต้องเลือกเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะกินไฟน้อยกว่าเครื่องใช้ประเภทเดียวกันที่ด้อยประสิทธิภาพ 2 ถึง 10 เท่า และโดยมากยังมีคุณภาพดีกว่าและใช้งานได้นานกว่าอีกด้วย ในการนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรของสถานประกอบการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย แนวทางการจัดการพลังงานภายในสถานประกอบการ และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถเข้ามาช่วยในการประหยัดการใช้พลังงานในสถานประกอบการที่พักเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการนั้นๆได้อีกด้วย

On 16th August 2018 at Rim Talay conference room of Cholchan Pattaya Beach Resort, Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (DASTA) held “Energy Conservative Campaign for Accommodations Industry” activity. The purpose was to build common sense for energy economically conservative for employees. Mr. Thaweesak Sirisuerb Head of Energy Efficiency Division, Business and Industry, Electricity Generating Authority of Thailand was the lecturer. The situation of Thailand’s energy, accommodation industry energy management system, and new technology innovations for the energy saving all topics were said by the lecturer.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *